IT-Energy produkti un pakalpojumi

Mēs spējam atrast un nodrošināt piemērotus risinājumus Jūsu biznesa efektīvai attīstībai  

Energoresursu patēriņa, uzskaites, kontroles un trauksmes iekārtas

          Piedāvājam iegādāties dažāda pielietojuma, augstas drošības un kvalitātes iekārtas. Piedāvājam pārnēsājamos portatīvos termināļus, kas sniedz iespeju ātri un efektīvi novērtēt atsevišķus procesus un veikt iegūto datu analīzi, kā arī stacionāri uzstādāmus gan sadales skapjos, 96x96 mm ampērmetru vai voltmetru vietā, tā arī montējamus uz DIN sliedes. Visām iekārtām un risinājumiem ir vienīgais mērķis iegūt precīzu un uzticamu informāciju un sniegt iespēju to izmantot vienkāršā veidā.

          Iekārtas atšķirīgiem pielietojuma veidiem, gan datu uzkrāšanai, gan procesu un patēriņu monitoringam, gan procesu vadībai, gan paziņošanai par procesu parametru novirzēm no normālās darbības parametriem.

          Piedāvājam gatavus risinājumus energoresursu patēriņu monitoringam, kā arī tehnoloģisko procesu pārvaldības kompleksus.

          Iepazīties ar produktu sortimentu, to iespējām un tehniskām specifikācijām var lejuplādējot produktu katalogu. Pasūtīt izvēlētos produktus var, sazinoties ar mums pa tālruni vai atsūtot pieteikumu uz e-pastu.

Lejuplādēt katalogu

Energoresursu patēriņa monitoringa sistēma

          Energoresursu patēriņa monitoringa sistēma ir vienīgais veids un instruments kā redzēt, analizēt, salīdzināt un pārvaldīt uzņēmumā notiekošos tehnoloģiskos un enerģētiskos procesus.

          Piedāvājam kvalitatīvu, drošu, uzticamu un viegli pārvaldāmu instrumentu, kas ļauj piekļūt gan pie informācijas gan par aktīviem procesiem, gan pie vēsturiskiem datiem par uzņēmuma procesiem. Mūsu piedāvātā tehnoloģija ir vienīgais veids kā redzēt nevis atsevišķus enerģijas rēķinus vai vienkāršus procesu rezultātus, bet redzēt tos sadalījumā, kur un kura ražošanas tehnoloģiskā iekārta vai process, pie kādiem blakus apstākļiem un kādā laika periodā ir notērējusi attiecīgus resursu apjomus. Šāda veida informācija sniedz operatīvos datus par faktisko ražošanas efektivitāti, kā arī paver iespēju veikt savstarpējo analīzi par analoģiskiem procesiem dažādos laika un izstrādes posmos. Šāda veida datu iegūšana sniedz iespēju sekot līdzi iekārtu darba spējai un kontrolēt to efektivitāti, kā arī, kas ir ļoti svarīgi, preventīvi reaģēt uz iespējamām avārijas un ārkārtas situācijām.

          Mūsu piedāvātā energoresursu monitoringa sistēma nav tikai elektroenerģijas patēriņu uzraudzība, bet arī datu iegūšanu par šādiem resursiem:

 • Elektroenerģija
 • Gāze
 • Ūdens
 • Tvaiks
 • Termālā enerģija

Kā arī datu iegūšana par šādiem notiekošiem tehnoloģiskiem procesiem un parametriem:

 • Saspiests gaiss
 • Kondicionēšana
 • Saldēšanas iekārtas
 • Motoru darbība
 • Katliekārtas
 • Izstarošana
 • Dažādas plūsmas
 • Temperatūra un mitrums
 • Impulsi

          Turklāt, kas ir ļoti svarīgi, mūsu sistēmas augstākā integritātes pakāpe ļauj saslēgt ne tikai mūsu pašu ražotās iekārtas un komponentes, bet arī pievienot mūsu sistēmai jau uzņēmumā esošās mēriekārtas un devējus no citiem ražotājiem, salāgojot datu apraides protokolus, un iegūt datus vienuviet sistēmā arī no tiem.

          Pateicoties mūsu piedāvātās sistēmas augstai elastības pakāpei, ir iespējams iegūt datus ne tikai no mūsu ražotām iekārtām, sensoriem un devējiem, bet arī citādiem sensoriem un devējiem, kas darbojas digitālā ciparu apraides diapazonā, kā arī izmantot mērierīces un mēraparātus, kas izmanto analogo signālu apraidi.

          Iegūstamie dati automātiski tiek droši pārsūtīti uz attiecīgiem serveriem. Piekļuve serveriem tiek nodrošināta caur lietotāja virtuālo kabinetu, izmantojot Energy Sentinel Web platformu, ievadot unikālo Lietotāja vārdu un Paroli. Izmantojot Energy Sentinel Web platformu, tiek nodrošināta piekļuve gan reālā laikā notiekošo procesu datiem, gan visiem iekrātiem vēsturiskiem datiem. Energy Sentinel Web - iespēja piekļūt notiekošiem procesiem jebkurā vietā, jebkurā laikā, caur jebkuru ierīci, kas pieslēgta internetam. Energy Sentinel Web platforma ir risinājums, kas ļauj vienā vietā apvienot uzņēmumā notiekošos procesus, neatkarīgi no tā, cik objektu ir pārvaldībā un kur tie ģeogrāfiski atrodas, un kādi procesi tajos norit. Sistēma ļauj veikt savstarpējo datu analīzi visiem pieslēgtajiem objektiem un procesiem.

          Energy Sentinel Web platforma ļauj iegūtos datus kategorizēt tādā veidā un apvienot tādos klāsteros un griezumos, kādi ir nepieciešami dažādiem sistēmas lietotājiem, atkarība no konkrētā lietotāja vai lietotāju grupas, operatīviem un dienesta uzdevumiem, kā, piemēram, ekonomisti, analītiķi, enerģētiķi, kvalitātes vadītāji, struktūru un uzņēmumu vadītāji. Papildus tam, sistēma ļauj konfigurēt arī atskaites par izvēlētiem procesiem un sūtīt tos noteiktiem adresātiem pēc noteikta laika plāna.

          Mūsu risinājums ļauj sekot līdzi arī energoefektivitātes plānu un pasākumu realizācijas darbībai un sniegumam, kā arī sekot to lietderības un pienesuma parametriem. Iegūstot datus par ieviestā pasākuma realizāciju, noteiktā iecirknī, veicot salīdzinošo analīzi starp iegūtajiem datiem un iepriekšējiem rezultātiem, ir iespējams izsekot līdzi pasākuma efektivitātei un spriest par investīcijas lietderību.

          Energoresursu patēriņa monitoringa sistēma pēc būtības ir vienīgais risinājums un reālais instruments, kas ļauj cita starpā pienācīgi izpildīt arī standarta ISO 50001 energopārvaldības sistēmas prasības attiecībā pret energoresursu patēriņu pārvaldību, pamatojoties uz objektīviem datiem veikt energoauditu, izpildot 2016. gada 03. marta Energoefektivitātes likuma prasības, kā arī izsekot ieviesto energoefektivitātes pasākumu objektivitātei, lietderībai un novērtēt to sniegumu.

Mūsu piedāvātā tehnoloģija spēj kalpot arī kā kvalitatīva elektromonitoringa sistēma. Elektromonitorings spēj nodrošināt ar informāciju par visiem tekošajiem elektroenerģijas patēriņiem un to komponentēm. Izmantojot mūsu iekārtas ir iespējams:

 • analizēt piegādātās elektroenerģijas kvalitātes un kvantitātes rādītājus;
 • izveidot un analizēt slodzes profilus; 
 • mērīt reaktīvās jaudas apjomus;
 • analizēt jaudas un to komponentes;
 • analizēt slodžu raksturojumus;
 • fiksēt un analizēt tīkla kropļojumus un to ietekmes uz ražošanas procesu.

Trauksmju paziņošanas un procesu vadības sistēma

Mēs piedāvājam risinājumus, kas ļauj operatīvi, efektīvi un preventīvi reaģēt uz tehnoloģisko un enerģētisko procesu izmaiņām. Paralēli tam varam nodrošināt arī dažādu procesu vadības funkciju, apvienojot to vienotā tehniskā risinājuma.

Mūsu risinājums palīdz kontrolēt noteiktos tehnoloģiskos un enerģētiskos procesus noteiktās iestatītas robežvērtībās. Konfigurējot izvēlētos sistēmas darbības parametrus, tos iestatot kā robežvērtības, sistēma atpazīst novirzes, kas sniedzas pāri iestatītām vērtībām un, atkarībā no darbības profila, paziņo par robežvērtību pārkāpšanu vai kontrolējamo parametru darbības pārtraukšanu, iestatītā veidā noteiktiem adresātiem caur e-pastu vai izmantojot SMS funkciju. Šī funkcija ir nepieciešama tādos procesos, kad to pārtraukšana, vai noteiktu robežvērtību pārsniegšana apdraud tehnoloģiskā procesa drošu darbību, kā, piemēram, saldēšanas iekārtas darbības atslēgšana, kondicionēšanas iekārtu darbības traucējumi, temperatūras vai mitruma kāpums, motoru apgriezienu skaita palielināšanās, elektrodzinēju elektroenerģijas patēriņa palielināšanas, ūdens cauruļvada plīsumi, ventilācijas sistēmas vilkmes izmaiņas.

Paralēli tam tehnoloģiju var pielāgot dažādu energoresursu vai tehnoloģisko procesu vadībai. Sistēma iestatītos laika intervālos spēj ieslēgt vai izslēgt noteiktas līnijas, ka piemēram ūdens, gāzes, siltuma, padeves pārtraukšana vai atsākšana, dažādu elektrolīniju palaišana vai izslēgšana, ka piemēram ofisa ēkas apgaismojumu un ventilācijas iekārtu izslēgšana un palaišana. Iestatīto profilu konfigurācijas var tikt atkārtoti izmainītas, atkarībā no faktiskās situācijas nepieciešamības.

Datu analīze, efektivitātes potenciāla izvērtēšana, realizācija

Piedāvājam klientiem veikt tehnoloģisko un enerģētisko procesu izpēti un analīzi, kas balstās uz uzņēmumā notiekošo procesu faktiskajiem datiem. Atkarībā no uzstādītā mērķa un balstoties uz izpētes un analīzes rezultātiem:

 • izstrādājam uzņēmuma tekošo procesu darbības līmeņatzīmes un palīdzam noteikt darbības un veikuma parametrus;
 • palīdzam izstrādāt energoefektivitātes attīstības plānus;
 • realizējam energoefektivitātes un darbības efektivitātes pasākumus.

Energoefektivitātes un darbības efektivitātes pasākumu realizēšanas ietvaros:

 • veicam izpēti par nepieciešamo tehnoloģiju piesaistes iespējām; 
 • veicam izpēti par pāreju uz alternatīviem enerģijas veidiem, kā, piemēram, saules kolektori, vēja ģeneratori, ORC un lokālas koģenerācijas iekārtas; 
 • veicam investīciju atpelnīšanas tehnoloģisko periodu aprēķinus; 
 • veicam izpēti par iespējamā finansējuma piesaisti;
 • palīdzam sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iepirkumu procedūrām; 
 • strādājam ar ES struktūrfondiem.

ISO 50001 energopārvaldības sistēma un ISO 140001 sistēmas papildināšana

 • Konsultējam ISO 50001 energopārvaldības sistēmas ieviešanas jautājumos.
 • Gatavojam visu nepieciešamo dokumentāciju un atskaites.
 • Palīdzam ieviest un organizējam ISO 50001 sertificēšanas procesu.
 • Uzturam ieviesto ISO 50001 sistēmu.
 • Palīdzam izstrādāt un ieviest ISO 14001 sistēmas energouzskaites papildinājumus.

IT infrastruktūra un risinājumi

Piedāvājam dažādus IT infrastruktūras risinājumus, kā arī IT uzturēšanas pakalpojumus:

 • IT struktūras attīstības plānu izstrāde.
 • Informācijas drošības pasākumu integrēšana.
 • Informācijas drošības audits.
 • IT struktūras efektivitātes un optimizēšanas pasākumu izvērtēšana.
 • Iekārtu un programmatūru sistemātiski profilaktiskie darbi.
 • Programmatūru atjaunināšanas darbi.
 • Datu rezerves kopiju nodrošināšana.
 • IT tīklu projektēšana un montāža.
 • Tīkla iekārtu montāža un pārvaldība.
 • Serveru un serveru sistēmu montāža un uzturēšana.
 • Linux/Windows serveru ierīkošana.
 • E-pastu, web, dns, ftp serveru izveide un konfigurēšana.
 • IT risinājumu iepirkumu tehnisko specifikāciju izstrādāšana.

Elektromontāžas darbi

Piedāvājam dažādus pakalpojumus, kas ir saistīti ar elektroenerģijas padeves un sadales tehnoloģiju, kā arī ar vājstrāvas risinājumiem.

 • Veicam elektromontāžas darbus un dažādus apsaistes darbus.
 • Veicam elektrifikācijas darbus jebkāda tipa objektiem.
 • Veicam sadales skapju montāžas, pārbūves un pārcelšanas darbus.
 • Veicam renovācijas darbus zemsprieguma sadales skapjiem.
 • Palīdzam komplektēt elektropārdales punktus un apakšstacijas.
 • Veicam rezerves elektroapgādes iekārtu komplektēšanas, piegādes un montāžas darbus.

Reaktīvās jaudas dzēšanas risinājumi

Piedāvājam klientiem veikt reaktīvās jaudas mērījumus, kā arī noteikt kopējo slodzes profilu. Papildus tam piedāvājam veikt matemātisko analīzi, ņemot vērā lokālā elektrotīkla konfigurāciju. Uz aprēķinu un mērījumu rezultāta pamata, piedāvājam noteikt reaktīvās jaudas dzēšanas iekārtas komplektāciju, kā arī izgatavojam, piegādājam un veicam to montāžas darbus. Nepieciešamības gadījumā palīdzam organizēt nepieciešamās iepirkumu procedūras un izstrādāt piegādes tehniskās specifikācijas. Piedāvājam atsevišķi arī piegādāto iekārtu montāžas un uzstādīšanas pakalpojumus. Pēc uzstādīto iekārtu lietošanas uzsākšanas, piedāvājam arī kontrolmērījumus rezultātu atbilstības verifikācijai.

Dažādu fizikālo parametru mērījumi

Izmantojot mūsu instrumentālo bāzi, varam veikt mērījumus sekojošiem lielumiem un parametriem:

 • Aktīvā jauda, W
 • Reaktīvā jauda, Var
 • Spriegums, Vac
 • Strāva, A
 • Jaudas koeficents
 • Cos ϕ
 • THD
 • Piegādātā aktīvā jauda un absorbētā aktīvā jauda, Wh
 • Frekvence, Hz
 • Induktīvā reaktīvā jauda, Varh
 • Kapacitatīvā reaktīvā jauda, Varh
 • Temperatūra, t
 • Mitrums, %
 • Plūsma
 • Dzeramā un tehniskā ūdens apjoms, m3
 • Kaloritāte
 • Termālā enerģija, W
 • Gāzes apjoms, Vb/m3
 • Tvaika temperatūra, C
 • Tvaika plūsmas apjoms
 • Tvaika masas plūsma
 • Siltuma daudzums
 • Saspiests gaiss – plūsmas ātrums, spiediens, temperatūra un mitrums
 • Izstarošana, W/m2
 • Apgaismojuma intensitāte, lux
 • Trokšņu līmenis, db
 • Gaisa kvalitāte, CO
 • Gāzu sastāvs un gāzu indikācija
 • Gaisa vilkme